Jobbmatchning


Verksamhetssamtal – Vi presenterar oss för arbetstagaren och berättar om vad vi kan erbjuda för stöd, även praktisk information om t.ex. försäkringar.

Därefter påbörjas jobbmatchningen som kan ta allt från några veckor till några månader, p.g.a. en rad olika orsaker: 

Jobbmatchningen inkluderar: 

Kartläggning – Tillsammans med arbetstagaren tar vi reda på arbetstagarens tidigare erfarenheter, intressen, kunskaper, förutsättningar och önskemål. Verktyg som används kan t.ex. vara intervjuer, självskattningar, arbetsplatsbesök och yrkeskortlek. 

Söka jobb – Här kontaktar vi intressanta arbetsplatser utifrån arbetstagarens önskemål. Vi kan även besöka arbetsplatser tillsammans med arbetstagaren. Vi använder oss av vårt stora kontaktnät och/eller av arbetstagarens egna kontaktnät. 

Arbetsplatsbesök- Detta steg syftar till ett arbetsplatsbesök med arbetstagaren för att få en uppfattning om arbetsplatsen och vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella på en praktik. Det ger även arbetsplatsen en möjlighet att skapa sig en uppfattning om arbetstagarens förmåga. 

Arbetsintroduktion – När alla inblandade är överens om att påbörja ett samarbete så sker en arbetsintroduktion på arbetsplatsen. Arbetsplatsen har utsett en handledare på plats till arbetstagaren. Vi ger ett nära stöd till både handledare och arbetstagare vid introduktionen. Detta kan bl.a. innebära att vi finns som ett stöd i att lära sig olika arbetsuppgifter, informera personalen om arbetstagarens behov av anpassning och bemötande, erbjuda olika verktyg för att anpassa olika arbetssituationer. Exempel på verktyg kan vara checklistor, påminnelser, förenklade instruktioner, bildstöd, eller att utföra arbetsuppgiften på ett annat sätt. Ser vi behov av mer avancerade hjälpmedel så kan vi förmedla en kontakt med arbetsterapeut på habiliteringen. Det ser olika ut hur länge och hur mycket nära stöd vi ger, men det sker alltid i dialog med både arbetsplats och arbetstagare.

Uppföljning – Efter några veckors praktik så planeras ett möte in för att följa upp hur det har gått, om något behöver ändras och om båda parter är eniga om en fortsättning. Under mötet upprättas delmål utifrån arbetstagarens önskemål och förmågor. 

Fortsatt arbete - Vi finns alltid tillgängliga som stöd både för arbetstagaren och arbetsplatsen.  Vi bevakar arbetsmiljön för arbetstagaren för att försäkra oss om att praktiken är på rättvisa villkor och att arbetstagaren är en extra resurs på arbetsplatsen och inte ersätter en anställd. Arbetstagarna får även en habiliteringsersättning från Enköpings kommun för varje arbetad timme. Arbetstiden kan vara alltifrån en timme i veckan till heltid. Vi följer upp delmålen minst en gång per halvår i en genomförandeplan. Vi besöker arbetsplatsen minst en gång per månad för att följa upp arbetet. 

804
815
875