Om oss

Lagen säger att LSS-insatser som utförs ska "främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet". Vidare står det att "verksamheten ska grundas på den enskildes självbestämmande och integritet".

Vi, OMNIA Daglig verksamhet, bedriver vår dagliga verksamhet utifrån ambitionen att vi kvalitetsmässigt ska ligga i Sveriges topp. Verksamheten drivs engagerat och med nyfikenhet på omvärlden. Vi har lätt att se kreativa möjligheter och lösningar utifrån individens behov.

OMNIA drivs i kommunal regi. Vi är idag den enda utföraren inom målgruppen.

OMNIA har idag cirka 170 kunder. Våra kunder har själva valt att de vill bli kallade ”arbetstagare” och sedan det beslutet togs i vårt arbetstagarråd så använder vi oss av det.

På OMNIA är knappt ett åttiotal medarbetare anställda och med varierande utbildnings- och erfarenhetsbakgrunder. Majoriteten av våra medarbetare har en gymnasieutbildning såsom Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet. Medarbetarna kan även ha en eftergymnasial utbildning eller högskoleutbildning.

I stort sett alla medarbetare kvalitetssäkrar sina yrkeskunskaper genom en intern utbildningsprocess, Enköpingsmodellen. Den har utmynnat i en validering där en yrkesbedömare stämmer av varje medarbetares kunskaper mot 183 yrkeskravskriterier. Dessa kriterier är framtagna specifikt för LSS-verksamhet. Konceptet kallas "Kravmärkt yrkesroll".

OMNIA´s verksamhetsområde omfattar idag 16 funktioner/grupper där övervägande antal personer har sin arbetsplats centralt belägen i Enköping. Vi samverkar även med privat näringsliv och offentlig sektor genom att de erbjuder oss arbetsplatser där personer ur vår målgrupp får praktik och träning på att arbeta hos dem, med handledning av OMNIA´s personal. 
802