VÅR MÅLGRUPP

Vi arbetar för och med vuxna personer som har en diagnostiserad intellektuell funktionsnedsättning och personer som har fått diagnos inom autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada som gett personen en bestående intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuds personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

Tillhör man målgruppen är det också en förutsättning att man har fått ett biståndsbeslut om LSS-insats i daglig verksamhet. Av beslutet ska det framgå att man har ett behov av verksamheten samt att man själv vill vara med.
802
812